1. זיכוי / החלפה – ניתן להחליף מוצר במוצר אחר, בצירוף חשבונית בלבד ותוך 14 יום בלבד מיום הרכישה.
  1. החלפת מוצרים תתאפשר אף אם המוצר נפתח מאריזתו המקורית ובכפוף לכך שהמוצרים לא נפגמו ושלא נעשה בהם כל שימוש והכך בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
  2. החלפת המוצר תבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל עבור אותו מוצר.
 2. ביטול עסקה והחזר כספי
  1. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי יבוצע על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע״א – 2010 והוראות כל דין.
 3. חברת ע.ג פולק הספקה בע”מ לא תקבל חזרה מכשיר שעבר שימוש ו/או מכשיר שלא באריזתו המקורית.
 4. החזרת המכשיר יכולה להתבצע דרך החנות בלבד.
 5. תנאים לביטול העסקה והחזרת המוצר על ידי הלקוח / הזכאות לביטול העסקה:
 6. מוצר – הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר לחברה את המוצר (להבדיל משירות) שרכש מהחברה, זאת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או פרטים מסוימים לגבי זיהוי העסקה. הזכאות לביטול עסקה לרכישת מוצר לא תחול לגבי עסקה הנוגעת למוצר פסיד,  למוצר שהוזמן / יוצר במיוחד עבור הלקוח ולמוצר שהוצא מאריזתו המקורית.
 7. שירות – הלקוח רשאי לבטל עסקה לקבלת שירות, זאת בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שההודעה על כך תימסר לחברה לפחות יומיים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד בו היה אמור להיות מסופק השירות. הזכאות לביטול עסקה לקבלת שירות לא תחול לגבי עסקה של תיקון/ ייעוץ/ עבודה אשר בוצעה.
 8. אופן ביטול העסקה – עסקה תבוטל בהודעה בכתב לחברה, באמצעות:
  1. טופס מקוון – לחץ כאן 
  2. דוא״ל info@polack.co.il ו/או באמצעות ה ווטסאפ שלנו 053-8282134 – בהודעה יציין הלקוח את שמו המלא, ת.ז, מספר הזמנה – מהו הפגם או אי ההתאמה בעטיו הוא מבקש לבטל את העסקה, ככל שאלה קיימים.
 9. תוצאות ביטול העסקה – בביטול העסקה, ישיב הלקוח את המוצר לידי החברה במקום בו היא מנהלת את עסקיה, כשהוא חדש, שלם ללא פגם או בלאי וארוז באריזתו המקורית , ושלא נעשה בו כל שימוש. השבת מוצר לחברה מחייבת השבת כל הפריטים, המתנות וההטבות שהוענקו ו/או סופקו ללקוח ביחד עם המוצר, החזרת המוצר תתבצע במסירה אישית במקום בו מנהלת החברה את עסקיה ובצרוף החשבונית המקורית, זאת כתנאי לזיכויו של הלקוח שיבוצע באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ובהתאם למדיניות, תנאי ונהלי חברת האשראי. החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול לרבות על דרך של קיזוז סך זה מכל סכום לו יהא זכאי ממנה הלקוח, תחזיר ללקוח את הכספים שנגבו ממנו עד אותו מועד (לאחר קיזוז כאמור אם בוצע), זאת על דרך של זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה ותבטל את חיובו/יו העתידיים בשל העסקה. בוטלה העסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו . לגביו כנדרש על פי דין לא תגבה החברה דמי ביטול מהלקוח.
 10. שונות
  1. הוחזר המוצר על ידי הלקוח שלא בהתאם או במסגרת לזכאותו כאמור לעיל וללא הסכמת החברה בכתב, לא יהא זכאי הלקוח להחזר תשלום כלשהו בגין המוצר ובחלוף 60 יום ממתן הודעת החברה ללקוח על כך שהוא רשאי לקבל את המוצר לחזקתו במצבו, תהא רשאית החברה לנהוג במוצר מנהג בעלים, זאת במידה ובתוך פרק הזמן האמור ייטול וישיב הלקוח את המוצר לחזקתו.
  2. החזרת מוצר שפורק ו/או הורכב תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה . רשאית שלא ליתן הסכמה כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. לעמוד התקנון – לחץ כאן 
 12. עודכן בתאריך 01/03/2024

טופס החזרה מקוון