תקנון האתר, תנאי שימוש ותנאי מכירה – ע.ג פולק אספקה בע”מ 09/2023

אנו מודים לך על שבחרת לגלוש לאתר האינטרנט (“האתר”) של ע.ג פולק אספקה בע”מ  (להלן: “ע.ג פולק אספקה בע”מ”). ומקווים שאתרנו יוכל לסייע לך במציאת המוצר או השירות המבוקש.

פעילותך באתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש שלנו, המהווים הסכם משפטי מחייב. הוראות תנאי השימוש יחול ועל כל שימוש שיעשה על ידך באתר ע.ג פולק אספקה בע”מ ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי תנאי השימוש. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה במידה ואינך מסכים לפעול לפי התנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר ופנה אלינו באמצעי תקשורת אחר למשל בדוא”ל info@polack.co.il או למספר הטלפון שלנו 04-8722556 ואנו נמצא את הדרך הטובה ביותר לסייע לך.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולות באתר מצהיר בעצם השימוש באתר, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.

אתר פולק כלי עבודה, להלן “האתר”, שייך לחברת ע.ג פולק הספקה בע”מ, ע.מ. 511255234 מרחוב שדרות ההסתדרות 230, חיפה , להלן “החברה”, ומשמש כקטלוג וירטואלי של מגוון המוצרים המשווקים ע”י החברה.

 מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לגברים ולנשים כאחת.

 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר. מומלץ לקרוא את התקנון בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה. אם אינך מסכים להוראות התקנון, כולן או חלקן, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

תנאי השימוש, רציפות וזמינות האתר

 1. לחברה יש את הזכות לאשר הזמנות באתר.
 2. לחברה יש את הזכות לדחות הזמנות באתר.
 3. לחברה יש את הזכות להגביל הזמנות באתר בהתאם לשיקול דעתו
 4. אם חלה טעות במחיר למוצר האתר רשאי לפנות לצרכן לתשלום ההפרש או ביטול ההזמנה.
 5. ע.ג פולק אספקה בע”מ מבהירה בזאת שהמידע המופיע באתר הינו למטרות אספקת מידע על החברה, מידע על מבצעים, דרכים ליצור קשר עם החברה וכדומה. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר (מכר מרחוק), בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתנאי שימוש אלו.
 6. ע.ג פולק אספקה בע”מ אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
 7. זמינות פריטים במלאי החברה אינה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר או המוצעים בהצעת מחיר, יהיו זמינים במלאי בחנות. במקרה של איסוף עצמי – רצוי לוודא שהפריטים אכן נמצאים במלאי בחנות.
 8. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ע.ג פולק אספקה בע”מ ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ע.ג פולק אספקה בע”מ, ומחזיק באמצעי תשלום תקף, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי שימוש אלו.
 9. ע.ג פולק אספקה בע”מ רשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות ו/או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא מוטלת עליה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שינוי ו/או הפסקת השירות כאמור.
 10. חלק מתכני השירות מסופקים על ידי גופים חיצוניים (צד שלישי), ואתם אף מאשרים כי שירות זה עשוי לאפשר גישה לשירותים או אתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי. אתם מסכימים ליהנות מהשירותים ואתרי האינטרנט הללו ולגשת או להיכנס אליהם לאחר שיקול-דעת מתאים, וכי הנאה כזו תהיה כפופה לתנאים ולהתניות ביניכם ובין גורמי הצד השלישי האמורים, כולל אך לא מוגבל למחיר מוצרים וסחורות, מערכת אישור הזמנות, סכום הזמנה מרבי, משלוח מוצרים ומדיניות תשלומים. אתם אף מאשרים ומסכימים כי ע.ג פולק אספקה בע”מ אינה אחראית להסכם ביניכם ובין גורמי צד שלישי כאמור לעיל, ואף אינה אחראית לתכנים המסופקים על ידי גורמי הצד השלישי האמורים.
 11. אותם שירותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר ע.ג פולק אספקה בע”מ, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט, בהתאם לבקשת הגולש, מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 12. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ע.ג פולק אספקה בע”מ תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו למשתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה בהתאם לתנאי שימוש אלה ו/או לפי כל דין, או המנסים לפגוע באופן כלשהו בניהול או בפעילותו התקינה של האתר.
 13. ע.ג פולק אספקה בע”מ אינה מתחייבת כי תענה לחלק או לכל דרישות המשתמש או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים במועד, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין ע.ג פולק אספקה בע”מ מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה, אם תושגנה, כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי דיוק ו/או אמינות המידע אשר יושג באמצעותו.
 14. ע.ג פולק אספקה בע”מ מבטיחה שמערכת המחשבים אשר משמשת את השירות כוללת את תקני האבטחה הסבירים המצופים ממערכת מעין זו.
 15. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: “המידע”) עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים “כפי שהם” (“As Is”), למען נוחות המשתמש ולשימושו האישי בלבד. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומם, עשויים לחול שינויים במידע אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר. כל הסיכונים בנוגע לאיכות ולביצועים של שירות זה נותרים באחריותכם, כולל אך לא מוגבל לעלויות קשורות של השירות והתיקונים הנדרשים. ככל שמתיר החוק, ע.ג פולק אספקה בע”מ אינה מציעה אחריות מפורשת או מרומזת בנוגע לשירות זה ולכל מידע, תיעוד או מסמכים המסופקים במסגרת תנאי השימוש הללו, אחריות בנוגע לשירות זה, כולל אך לא מוגבל להבטחה כלשהי לסחירות או התאמה למטרה ספציפית, אחריות נגד הפרה או אחריות כלשהי הנובעת משימוש או ביצועים שהשתבשו. כמו כן, ע.ג פולק אספקה בע”מ אינה מציעה אחריות בנוגע לתוצאות שניתן להפיק מהשימוש בשירות זה, או אחריות בנוגע לדיוק והאמינות של המידע שניתן להשיג באמצעות שירות זה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים אי הכללה של אחריות או התחייבויות מסוימות או הגבלה או אי הכללה של אחריות על נזקים שונים. לכן, חלק מסעיפי תניית הפטור והגבלת האחריות שצוינו לעיל עשויים שלא לחול עליכם.
 16. הסיכון המלא הנובע. מהשימוש ו/או הביצועים של שירות זה נותרים באחריותכם. ע.ג פולק אספקה בע”מ, מעניקי הרישיונות שלה ונושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הסוכנים והשותפים שלה לא יהיו אחראיים בשום מקרה על נזקים תוצאתיים, מקריים, ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים או אחרים מכל סוג שהוא (כולל אך לא מוגבל לנזקים עקב אובדן רווחים, הפרעות, אובדן מידע או נזק כספי אחר) אשר נובעים או קשורים לתנאי השימוש הללו או לשימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות או חלק כלשהו שלו, אפילו אם ע.ג פולק אספקה בע”מ קיבלה הודעה על האפשרות להתרחשותם של נזקים כאלה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים אי הכללה של אחריות או התחייבויות מסוימות או הגבלה או אי הכללה של אחריות על נזקים שונים. לכן, חלק מסעיפי תניית הפטור והגבלת האחריות שצוינו לעיל עשויים שלא לחול עליכם.
 17. ע.ג פולק אספקה בע”מ לא תישא באחריות עקב מידע שגוי או לא מדויק אשר נגרם על ידי משתמש אינטרנטי, עקב ציוד או תכנות הקשורים לשירות זה או משמשים אותו ועקב כל שגיאה טכנית או שילוב של הגורמים האמורים לעיל אשר עשויים להתרחש במהלך האדמיניסטרציה של שירות זה, כולל השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם ו/או עיכוב בהפעלה, בשידור, בהעברה, בקו תקשורת או טלפון, כשל או תקלה ברשת לוויינית או סלולרית, בעיות טכניות או עומסים ברשת האינטרנט או בשירות, כשל או תקלת תוכנה, גניבה, השמדה, פריצה, גישה לא מורשית, או שינוי של מידע ופגיעה או נזק למחשב שלכם אשר קשורים או נובעים מהשתתפות בפעילות המוצעת בשירות או הורדה של חומרים מהשירות.
 18. המידע באתר עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (להלן: “מבצעים”) בתנאים שתקבע ע.ג פולק אספקה בע”מ רשאית להפסיק ו/או לשנות, בכל עת, כל מבצע, וזאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. ע.ג פולק אספקה בע”מ רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
 19. ע.ג פולק אספקה בע”מ ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש כתוצאה משימוש באתר. מפעילי האתר אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או המידע המוצג בו, שינויים בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.
 20. מובהר בזאת, כי אין באפשרות ע.ג פולק אספקה בע”מ לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר, ככל שיועלו. לפיכך, האחריות על תכנים אלה, מוטלת בלעדית על המשתמשים שהציבו אותם באתר.
 21. למרות האמור לעיל, וככל שתתאפשר העלאת תכנים על ידי המשתמשים, ע.ג פולק אספקה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לערוך ו/או להשמיט, תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר וזאת ו/או על פי כל דין, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות בהחלטת ע.ג פולק אספקה בע”מ לעשות כן כאישור לקבלת אחריות על התכנים, שלא הוצבו על ידה והמופיעים באתר.
 22. ע.ג פולק אספקה בע”מ תהא רשאית, מעת לעת, לשלוח הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אחר, הודעות פרסומיות, מסחריות וכדומה (אך ורק אם הגולש הסכים לקבלת הודעות כאמור במפורש וכפוף למדיניות הפרטיות של ע.ג פולק אספקה בע”מ ולדין החל).
 23. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו ש ע.ג פולק אספקה בע”מ אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר וכי הוא, המשתמש, אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה או יעשה באתר. ע.ג פולק אספקה בע”מ, לרבות בעלי מניותיה, דירקטורים בה, מנהליה, עובדיה שלוחיה וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת שירותי האתר או חלקם, לרבות בגין שיבושים ו/א ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 24. ע.ג פולק אספקה בע”מ משקיעה מאמצים רבים על מנת להגן על פרטי ופרטיות המשתמשים, אך יחד עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, אין אפשרות להבטחת הגנה מלאה על פרטים אלה. לפיכך, המשתמש פוטר את ע.ג פולק אספקה בע”מ ו/או מי מטעמה, מכל אחריות לכל פגיעה, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מגילוי פרטים אלו, ללא קשר לסיבת גילויים.
 25. על מנת שנוכל להשלים את תהליך הצעת המחיר/ההזמנה באתר, עליך למסור פרטים אישיים כגון: שם, מספר טלפון סלולרי, כתובת מגורים, כתובת למשלוח ההזמנה וכתובת דואר אלקטרוני. מידע זה מאפשר לנו למלא את בקשתך. החברה מתחייבת שלא להעביר את המידע אשר ברשותה לשום גורם חיצוני אחר ולא תעשה שום שימוש במידע מעבר לנדרש על מנת לבצע הצעת מחיר/ הזמנה/ רכישה בחברתנו, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין, או כדי למנוע שימוש לרעה.יחד עם זאת, ולמרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר באמצעים מקובלים וסבירים, ייתכנו מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או למי מטעמו, עקב כך.
 26. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה שלהוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את ע.ג פולק אספקה בע”מ, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
 27. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע ברישומי ע.ג פולק אספקה בע”מ יגבר ויקבע המידע הרשום ברישומי ע.ג פולק אספקה בע”מ. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומיה של ע.ג פולק אספקה בע”מ יהוו ראייה חלוטה בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לשימוש האתר, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם השימוש באתר.
 28. המשתמשים מחוייבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
 29. הרשמה באתר ע.ג פולק אספקה בע”מ מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות ע.ג פולק אספקה בע”מ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ע.ג פולק אספקה בע”מ, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.
 30. בעצם מסירת פרטיך באתר, הנך מביע את הסכמתך ומאשר קבלת הודעות ועדכונים ישירות לדוא”ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 31. בכל עת, באפשרותך לבקש להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור באמצעות הודעה בדוא”ל Info@polack.co.il  או בדרך שבה שוגרה אליך ההודעה.  
 32. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר ע.ג פולק אספקה בע”מ הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.
 33. מוצרים הנושאים את היצרן/תווית פולק ו/או polack אינם הייבוא של ע.ג פולק אספקה בע״מ.

מדיניות אספקת מוצר או שרות

 1. ע.ג פולק אספקה בע”מ תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, עד 7 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר , אלא אם כן נכתב אחרת באתר. ע.ג פולק אספקה בע”מ תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. ע.ג פולק אספקה בע”מ מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו. ע.ג פולק אספקה בע”מ לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של ע.ג פולק אספקה בע”מ לרבות שביתות, הגבלות גישה מסיבות ביטחוניות, השבתות וכיוצ”ב.
 2. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ע.ג פולק אספקה בע”מ תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. ע.ג פולק אספקה בע”מ שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

אחריות

 1. כל מוצר אותו אנו משווקים מגיע סגור ובאריזתו המקורית ובצירוף תעודת האחריות של היבואן, והוראות הפעלה ובטיחות.
 2. השימוש בכל מוצר יבוצע על פי הוראות השימוש והבטיחות למוצר שסופקו על ידי היבואן/יצרן.  במידה ולא מצאת הוראות כאלה על הלקוח לדרוש ולקבל את ההוראות הפעלה ובטיחות בטרם יתחיל לעבוד עם המוצר ולא יהיו ללקוח כל טענה באם פעל שלא לפי הוראות ההפעלה והבטיחות של היצרן/יבואן.
 3. האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היבואנים/היצרנים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 4. החברה לא תהיה אחראיות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
 5. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
  1. מוצרי מדידה: האחריות לכיול / תקינות המוצרים היא על הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה במידה ולא ביצע בדיקת כיול ותקינות למוצר בעצמו לפני תחילת השימוש בו.
 6. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.
 7. מקרה של שבר בהובלה, על הלקוח לעדכן עד 3 ימים מקבלת המשלוח כדי שנוכל לאמת עם השליח ולתת שרות. לאחר 3 ימים הלקוח לא יוכל לדווח על כל נזק במוצר/ים. 

הוראות יצרן למוצרים

 1. ברכישת מכונות לרבות ציוד הרמה ידוע ללקוח כי מצורפת חוברת הדרכה ובטיחות.
 2. במידה ולא מצאת חוברת הדרכה ובטיחות יחד עם המוצר או באריזתו על אחריותך לבקש שוב חוברת זו ולא יהיו לך כל טענות כלפי החברה כיוון שדאגה לספק לך במעמד הרכישה חוברת הדרכה ובטיחות.
 3. יש לפעול בכל הקשור להפעלת המכונה תחזוקתה ובדיקתה ע”פ הוראות והנחיות היצרן ובכפוף לחוק.לידיעתך, על פי “תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס”א-2001“:

  3. צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות

  (א) יצרן, יבואן, של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן – הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית.

  (ב) למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית.

  (ג) הוצמדה למכונה או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט.”

 4. ציוד מגן אישיידוע לי כי בשימוש עם כל מוצר יש להשתמש בציוד מגן אישי כמתחייב בהתאם למוצר מ- תקנות הבטיחות בעבודה ( ציוד מגן אישי ) ,תשנ”ז – 1997.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכנו (כגון עיצוב, מידע, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סימני מסחר, סימני שירות, טכנולוגיה וכל תוכן קנייני אחר) הינם קניינה הבלעדי של ע.ג פולק אספקה בע”מ ואו חברות הקשורות של ע.ג פולק אספקה בע”מ ואו צדדים שלישיים שנתנו רשות לע.ג פולק אספקה בע”מ ואו לחברות הקשורות לע.ג פולק אספקה בע”מ להשתמש בהם, ולמשתמש אין כל זכות (ולא ניתנת בזאת כל זכות) להעתיקם, להפיצם, ואו לעשות כל שימוש מסחרי בהם ואו כל שימוש אחר העלול להפר את הזכויות הקנייניות של ע.ג פולק אספקה בע”מ ואו חברות קשורות של ע.ג פולק אספקה בע”מ ואו כל צד שלישי אשר נתן רשות לע.ג פולק אספקה בע”מ ואו לחברות הקשורות לע.ג פולק אספקה בע”מ להשתמש בקניין הרוחני המופיע באתר. אתם מאשרים כי אין דבר בתנאי השימוש הללו אשר מקנה לכם זכות להשתמש באחד או יותר מהסימנים המסחריים, סימני השירות, שמות מוצרים או שירותים, סיסמאות, סמלי לוגו או תמונות השייכים לע.ג פולק אספקה בע”מ, אלא אם כן השגתם הסכמה בכתב מע.ג פולק אספקה בע”מ לעשות כן.
 2. אם אתם מודעים להפרה בפועל או הפרה אפשרית או עתידית של זכויות או חוקים הנוגעים לתכנים הנמצאים בשירות, או אם נדרשת מסירת הודעה על הפרה בהתאם לחוקים או התקנות הישימים, אנא העבירו את ההודעה אל info@polack.co.il וע.ג פולק אספקה בע”מ תמשיך עם הנוהל המתאים בהתאם לחוק הישים.
 3. כל התוכן המופיע באתר, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, תיאורי מוצרים, קבצי מידע, סרטונים ותוכנה, הינו בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או ספקיו ומוגן ע”י חוקי מדינת ישראל וחוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים וקניין רוחני. אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת באתר ו/או בתוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר האתר. לא יעשה שימוש במוצרים ובסימנים המסחריים הנמצאים באתר במסגרת שאינה שייכת לאתר או למפעיליו, ולא בשום צורה העלולה לגרום לבלבול ו/או להטעיה של צרכנים. סימנים מסחריים המופיעים באתר ואינם בבעלות החברה, הינם רכושם של בעלי סימנים מסחריים אלה.
 4. שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר – כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מפעילי האתר.

סמכויות שיפוט

 1. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים הניתנים באתר ותנאי השימוש בו ו/או בהם, יהיה לבית המשפט המוסמך לפי העניין בעיר חיפה, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל ללא הפנייה לדין זר או לכללי ברירת הדין.
 2. הדין החל על השימוש באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה, במדינת ישראל.

שונות

 1. טעות סופר או סטייה בתיאור מוצר כלשהו באתר לא תחייב את ע.ג פולק אספקה בע”מ. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, ובמקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים בפועל.
 2. האתר מציע מבחר מוצרים באמצעות קטלוג וירטואלי הכולל מספרים קטלוגיים (מק”ט), תמונות, תיאורים, מפרטים טכניים, סרטונים וכד’. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים ושינויים במראה, בגוון, בגודל וכיוצ”ב – בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. טעות בתיאור מוצר ו/או מחירו או בכל פרט אחר, לא תחייב את החברה. בכל שאלה או הבהרה ביחס למוצרים באתר, ניתן ליצור עמנו קשר.
 3. האתר אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים בע.ג פולק אספקה בע”מ ו/או אצל חברות אחיות ו/או בנות ו/או קשורות.
 4. ע.ג פולק אספקה בע”מ שומרת על הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. מוצע למשתמשים באתר להתעדכן בנוסח תנאי השימוש העדכני, כפי שיפורסם באתר מעת לעת.
 5. אתם מסכימים להגן, לפצות ולמנוע פגיעה ב-ע.ג פולק אספקה בע”מ, בחברות המסונפות אליה, שותפותיה, ספקיות השירותים שלה, המפיצים, מעניקי הרישיונות, נושאי המשרה, המנהלים והעובדים שלה מפני כל הפסד, נזק, אחריות והוצאות אשר עשויים לנבוע מטענה, תביעה או דרישה (כולל הוצאות סבירות של שכר טרחה של עורכי דין והוצאות משפט) הנובעים או קשורים להפרה שלכם של תנאי השימוש הללו, חוק או תקנה ישימים כלשהם או זכות של צד שלישי.
 6. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 7. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

הנגשת האתר

 1. הנגשת האתר נעשתה עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA. האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים, הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים  Chrome ו-  Internet Explorer.

ביטול עסקה – מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות ביטולים/החלפות/החזרות בעסקאות מכר מרחוק מדייות זו מתייחסת לרכישות שעשו דרך אתר האיטרט של החברה ו/או באופן טלפוי בלבד ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות חוק הגת הצרכן ,תשמ”א -1981″) החוק”) במקרה של סתירה בין הוראות מדיניות זו להוראות בחוק, יגברו הוראות החוק.

 1. ביטול עסקה: ניתן לבטל את העסקה, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבינהם. ניתן להחזיר מוצר כאמור בחנות. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות דואר אלקטרוני). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. הודעה על ביטול עסקה ניתן למסור באמצעות פניה בכתב (באמצעות דואר אלקטרוני או פקס) לשירות הלקוחות של של ע.ג פולק הספקה בע”מ לפרטים כמפורטים בסעיף ד’ להלן / באופן ישיר בחנות / בטלפון כמפורט מטה. לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר את המוצרים המבוקשים במצב תקין מבלי שעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית. מדמי ההחזר תוכה עמלה בשיעור %5 מגובה העסקה או 100 ש”ח, הנמוך מבינהם, זאת למעט במקרה של החזרה בשל פגם במוצר. זכות ביטול העסקה לא תחול על:
  1. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית לרבות תוכות
  2. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תש”ה-1995.
 2. החזרת מוצר עקב פגם: במקרה של ביטול עסקה כאמור בסעיף א’ לעיל עקב פגם או אי התאמה תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין. הודעה על ביטול עסקה ניתן למסור באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של ע.ג פולק אספקה בע”מ לפרטים שלהלן. לחלופין, ניתן לגשת ישירות לחנות.
 3. מדיניות החלפה מוצרי מדף ניתן להחליף מוצר בחנות, בצירוף חשבונית מס בלבד, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבינהם. החלפת מוצרים תתאפשר רק על מוצרים שלא נפגמו ושלא נעשה בהם כל שימוש (לרבות חיבורם לחשמל).

אני מצהיר שניתנו לי מלוא ההסברים וההוראות המצורפות לרבות הרכבה, הפעלה וציוד מגן הנדרש לעניין שימוש בכלל המוצרים על פי הזמנה ו/או חשבונית זו.

שירות לקוחות

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ע.ג פולק אספקה בע”מ

עודכן לאחרונה ביום: 23/07/2023.