Agan Adama
 • שוטגן Shotgun להדברה 5 ליטר
 • שוטגן Shotgun להדברה 5 ליטר

 • קוטל עשבים כללי להדברת ולמניעת הצצה של עשבים בשטחים לא חקלאיים - תרכיז נוזלי - מתאים במיוחד ל- קנה מצוי, קוצאב, טיון דביק, חילף החולות.
 • מחיר1,490.00 ₪
 • משלוח39.00 ₪
 • סה"כ (כולל מע"מ)1,529.00 ₪
 • כמות    
 • מספר תשלומיםעד 8 תשלומים ללא ריבית
 • זמן הספקהעד 6 ימי עסקים
 • יצרןAgan Adama
 • דגם9150
 • אחריותיבואן רשמי

תכונות ומאפיינים

מאפיינים
קטגוריה:קוטל עשבים
  

פרטים נוספים

קוטל עשבים כללי להדברת ולמניעת הצצה של עשבים בשטחים לא חקלאיים - תרכיז נוזלי מכיל 240 גרם בליטר Imazapyr בצורה של salt Isopropylamine קוטל עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים ע?י קטילת מגע ומניעת הצצה. להדברת עשבים קיימים פועל החומר דרך העלווה הירוקה וגם דרך מערכת השורשים של העשבים. פעילות החומר איטית, חזותית ניתן לראות שינויים בעשבים רק כעבור ארבעה שבועות ואילך. כחומר שאריתי, התכשיר מונע הצצה של עשבים חד-שנתיים לפרקי זמן שונים בהתאם למינון. עדיף לרסס על עשבייה קיימת. רוב מיני העצים רגישים לשוטגן, לכן צריך להקפיד שלא לרסס באזור בית השורשים. עצים עמידים לשוטגן הם ברוש ותמר, סביבם ניתן לרסס. התכשיר מדביר את מרבית העשבים החד-שנתיים פרט למיני קייצת. העשבים הרב-שנתיים המודברים הם: קנה מצוי, יבלית, דורת ארם-צובא )קוצאב(, גומא הפקעים )סעידה(, זקנן שעיר, חילף החולות, משיין גלילי, טיון דביק, ארכובית שבטבטית, ארכובית הכתמים. התכשיר מדביר גם ינבוט, הגא ופטל בריסוס בחודשי הסתיו, כל עוד יש לעשבים עלים ירוקים. הפעלת החומר: על-ידי גשם או המטרה. ניתן להשתמש בשוטגן על שטחים לחים )כגון אזורים המורטבים ליד הטפטפות( גם ללא הפעלה על-ידי גשם. הוראות השימוש בשטחים לא חקלאיים: צדי דרכים, סביב מבנים, סביב ברזים ומגופים, לאורך צינורות השקיה. בתעלות ניקוז ודרכי מים כאשר אין בהם זרימה, בבריכות דגים ואגני חמצון שמימיהם אינם מיועדים להשקיה. אין לרסס בתכשיר על גבי מים במאגרים או על פני מים זורמים. מועד הריסוס: פעילות התכשיר יעילה ביותר בחודשים נובמבר עד אפריל בתקופת הגשמים. בשטחים לחים ניתן להשתמש בשוטגן גם מאוחר יותר, ללא צורך במשקעים לאחר הריסוס. בשטחים עם עשבייה רב-שנתית רבה, רצוי לטפל בסתיו לפני התייבשות העשבים או באביב עם התחדשות הצימוח. מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2006 /הגה“צ /1885 HRAC סיווג: B אריזות: 1 ל‘, 5 ל‘ דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות מיוצר ומשווק ע“י אדמה-אגן בע??מ agan/com.adama.www 95 טבלת שימוש המטרה המינון )סמ"ק/ד'( נפח התרסיס )ל'/ד'( הערות להדברת עשבים חד-שנתיים בלבד 250 30-70 *להדברת עשבים חד-שנתיים מתחמקים רצוי לשלב דיאורקס במינון 250-500 סמ?ק לדונם. להדברת קנה ועשבים רב שנתיים אחרים 500 30-70* להדברת קנה ועשבים רב שנתיים אחרים ודורת ארם-צובא 600 30-70* קנה גבוה %1 עד 100 לא יותר מ-600 סמ"ק/ד'. * בהתאם לגובה וצפיפות העשבים. שילובים: כאשר צפויים בשטח עשבים חד-שנתיים מתחמקים שלב דיאורקס.

תגובות