הוראות הפעלה ובטיחות למדחס אוויר חשמלי

 

אנא קרא את ההוראות בטרם תפעיל את המכשיר.

הקפד על ההוראות וכך תפיק מהמוצר את התועלת המרבית.

 

הרכבה :

לפני הרכבה יש לוודא שהמדחס מכובה ומנותק מאספקת הכוח.

 1. יש להרכיב את הגלגלים על המדחס בעזרת הברגים הדסקיות והאומים המצורפים.

 2. וודא שהמדחס עומד על קרקע ישרה, הסר את הפקק ממיכל השמן, מלא שמן במיכל עד שהשמן יגיע לנקודה האדומה בחלונית. הדק את נשם השמן במקומו בעזרת היד בלבד.

  (אין להפעיל את המדחס ללא שמן!)

 3. יש להשתמש בשמן לא דטרגנטי SAE20KT או SE30 בלבד.

 4. התקן את מסנן האוויר למקומו בראש הצילינדר בעזרת מפתח פתוח, שים לב שלא להדק יתר על המידה.

 

הוראות בטיחות :

 1. יש להפעיל את המדחס בסביבה מאווררת בלבד.

 2. בזמן העבודה חלקים במדחס מתחממים לטמפרטורות גבוהות. יש להיזהר ממגע ומכוויות.

 3. במקרה תקלה יש לפנות ליבואן או לבית מלאכה שהוסמך על ידו.

 4. בעת טיפול במדחס יש לוודא ניתוק מרשת החשמל.

 5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י איש השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

 6. אין להשתמש בכבל מאריך עם המדחס.

 7. אין לספק חשמל למדחס מגנרטור.

 

הפעלה :

 1. וודא חיבור המדחס לרשת החשמל 230v חד פאזי.

 2. הפעל את המדחס ע"י העברת המפסק למצב ON.

 3. בזמן ההפעלה הראשונה וודא כי המדחס מפסיק את פעולתו בלחץ מקסימלי של 8 אטמוספרות

 

הוראות תחזוקה :

 1. יש לנקות את נשם השמן מדי שבוע.

 2. יש לבצע החלפת שמן מדי חודש או לאחר 250 שעות עבודה.

  החלפת שמן תתבצע באופן הבא :

           *הצבת המדחס על קרקע ישרה.

           *פירוק חלונית גובה השמן.

           *ניקוז השמן הישן דרך חור החלונית.

           *הרכבת החלונית למקומה מחדש.

           *פירוק נשם השמן.

           *מילוי שמן חדש דרך פתח הנשם.

           *הרכבת הנשם בחזרת למקומו.

           *יש לנקז מים לאחר כל יום עבודה במדחס ע"י פתיחת ברז ניקוז בתחתית במדחס.

 

 

יש להקפיד על ביצוע הוראות אלו הן לבטיחות המפעיל והסובבים אותו והן לשם שמירת האחריות על המוצר. פעולה שלא בהתאם להוראות אלו עלולה לסכן חיי אדם וכן תגרום לביטול אחריות היבואן.